header-logo2.jpg

Pravila i uslovi korišćenja portala

 

Prilikom pristupanja web sajtu cimeri.rs (u daljem tekstu Sajt), korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja koji su ovde definisani, kao i pravila definisana zakonima države u kojoj se nalazi, kao i Republike Srbije.

 

Cimeri.rs zadržava pravo da u svakom trenutku dopuni ili promeni uslove korišćenja. U tom slučaju, cimeri.rs je obavezan da obavesti korisnika o uslovima koji su na snazi putem ove web strane. Uslovi korišćenja su validni od trenutka njihovog objavljivanja na ovoj strani.

Ukoliko se korisnik ne slaže sa uslovima koji si ovde definisani, ima pravo da prestane s korišćenjem Sajta. Korisnik takođe ima mogućnost da u tom slučaju kontaktira cimeri.rs, kako bi cimeri.rs bio u prilici da razmotri eventualni problem i da isti razreši ukoliko je u mogućnosti.

 

 

 

Autorska prava


Celokupan sadržaj ponuđen na portalu (softver, HTML, JavaScript i Flash kod, tekstovi, logotip i dizajn, domen) pripada cimeri.rs i ne sme se ni u kom slučaju koristiti u bilo kakve svrhe bez eksplicitne saglasnosti cimeri.rs.

 

 

 

Korisnički sadržaj


Celokupan sadržaj ponuđen na portalu (tekstovi, slike, kao i sav ostali sadržaj) koji je objavljen od strane korisnika (u daljem tekstu Korisnički sadržaj), isključivo je u odgovornosti korisnika koji je sadržaj objavio na bilo koji način. U skladu s tim,

 

cimeri.rs ne snosi nikakvu odgovornost vezanu za Korisnički sadržaj, za njegovu ispravnost, potpunost i poreklo.

 

Korisnik je saglasan da neće objavljivati Korisnički sadržaj koji :

 • nije u skladu sa zakonom Republike Srbije i države u kojoj se korisnik nalazi ili koji podstiče na delovanja koja nisu u skladu sa zakonom
 • je pornografske prirode (koji pominje ili sadrži bilo kakve informacije pornografske prirode)
 • nisu u potpunosti tačni i potpuni
 • sadrži informacije zaštićene autorskim pravima kojim korisnik ne raspolaže ili bilo koje druge informacije koje korisnik nema pravo javno da objavljuje
 • vređa bilo čiju rasnu, nacionalnu, seksualnu ili bilo koju drugu pripadnost
 • sadrži bilo koji oblik reklamiranja i propagande s kojim cimeri.rs nije eksplicitno saglasan
 • sadrži bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način ometa ispravno funkcionisanje Sajta
 • sadrži bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način ometa druge korisnike da normalno koriste usluge Sajta ili koji na bilo koji način ometa normalno funkcionisanje računara drugih korisnika


Korisnik je saglasan da ce kontakt informacije koje objavi na Sajtu biti dostupne svim drugim korisnicima.

 

 

 

Uslovi korišćenja


Korisnik je saglasan da neće :

 • kontaktirati bilo kog drugog korisnika Sajta koji nije tražio da bude kontaktiran
 • na bilo koji način uznemiravati druge korisnike Sajta
 • prikupljati podatke drugih korisnika u nezakonite svrhe
 • pokušavati da pristupi Sajtu na bilo koji neovlašćen način
 • koristiti bilo koje automatizovano sredstvo za prikupljanje informacija sa Sajta bez eksplicitne saglasnosti cimeri.rs
 • koristiti bilo koje automatizovano sredstvo za objavljivanje informacija na Sajtu bez eksplicitne saglasnosti cimeri.rs
 • obavljati bilo kakvu aktivnost koja na bilo koji način ometa ispravno funkcionisanje Sajta
Obaveze i prava cimeri.rs


cimeri.rs zadržava pravo pristupa i pregleda celokupnog Korisničkog sadržaja, kao i kontakt informacija koje korisnik ostavi na Sajtu


cimeri.rs je saglasan da neće koristiti Korisnički sadržaj van Sajta bez eksplicitne saglasnosti korisnika


cimeri.rs je saglasan da neće koristiti ni objavljivati kontakt informacije korisnika bez eksplicitne saglasnosti korisnika


cimeri.rs zadržava pravo da kontaktira korisnika u svakom trenutku


cimeri.rs zadržava pravo da zabrani pristup pojedinačnom korisniku ukoliko on na bilo koji način ometa normalno funkcionisanje Sajta


cimeri.rs zadržava pravo da preduzme sve pravne mere protiv korisnika koji na bilo koji način ometa normalno funkcionisanje Sajta i da zahteva naknadu za štetu ili gubitak nastao aktivnošću korisnika


cimeri.rs ne odgovara za istinitost i potpunost Korisničkog sadržaja


cimeri.rs ne odgovara za ovlašćenje korisnika za objavljivanje Korisničkog sadržaja, kao ni za bilo kakve aktivnosti ostalih lica proisteklih na osnovu Korisničkog sadržaja

 

cimeri.rs ne garantuje odsutnost grešaka na Sajtu. Korisnik može kontaktirati cimeri.rs ukoliko do grešaka dodje, kako bi cimeri.rs, ukoliko je u mogućnosti, mogao da preduzme mere za rešavanje istih


cimeri.rs ne garantuje stalnu dostupnost Korisničkog sadržaja ili bilo kog njegovog dela

Avgust 2010